UP DATE: Interesanta și importanta rânduială, precedată de câteva necesare precizări teologice: VIDEO CU “ANATEMELE” MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU. Printre cei daţi anatemei: papa Benedict al 16-lea, rabinii, musulmanii, iehoviştii şi … ECUMENIŞTII!!! (DUMINICA ORTODOXIEI 2012)

NOTA NOASTRĂ, despre Legătura intrinsecă dintre Praznicul Ortodoxiei din Duminica Ortodoxiei și Duminica Sf. Grigorie Palamas, și despre rolul apotropaic-profilactic și de întărire a conștiinței dogmatic-eclesiologice al Rânduielii Sinodikonului. La sfârșit, up date cu textul anathematismelor rostite de IPS Serafim al Pireului:

Cu adevărat, așa cum ne-am popus să arătăm când am creat acest blog, dogmele Biserici Ortodoxe sunt faruri călăuzitoare și spațiu al Adevărului și mântuirii, ai ele se pot verifica prin trăirea ascetico-mistică. Slujbele Bisericii (adică viața mistagogică – în termeni patristici) sunt pline de învățătura dogmatică până într-acolo încât participarea la cultul ortodox presupune o permanentă mărtusire și a dogmelor ortodoxe. Cultul nostru este îmbibat de învățătura dogmatică ortodoxă, fiind el însuși o cateheză dogmatică în sine pentru cei care participă cu luare aminte la el. Însă cea mai plină de Dogmele Adevărului cele dătătoare de Viață ale Ortodoxiei este Rânduiala liturgică (deci mistagogică) a Sinodikonului Ortodoxiei instituită sinodal în 843 d. Hr. și actualizată de diversele sinoade ulterioare care au adăugat condamnări asupra noilor erezii sau eretici nepocăiți. Ea se pare că nu a fost rostită întotdeauna și pretutindeni, și se pare că nici în exact același fel, din motive care ne scapă, dar care ar putea constitui tema unei viitoare foarte interesante și necesare lucrări chiar de doctorat (spunem această pentru că nu știm încă să existe vreuna)! Niciodată nu a existat în Biserică o unitate desăvârșită a cultului, chiar dacă s-au făcut încercări mai vechi sau mai noi de uniformizare. Oricum, noi suntem moștenitorii unei tradiții constantinopolitane, iar rânduiala Sinodikonului Ortodoxiei a fost instituită pe filiera constantinopolitană. Duminica Ortodoxiei, are, totuși, indiscutabil, o sărbătorire generalizată în întreaga Ortodoxie.

Ne întrebăm, totuși, ce fac greco-catolicii („uniții” cu Roma), care când au fost păcăliți și s-au lepădat de Ortodoxie (1597 în Ucraina; 1699-1701 în Transilvania), au cerut să rămână pe loc toate slujbele lor, ritul lor, adică viața cultică. Mă întreb cum rostesc ei Rânduiala Sinodikon-ului Ortodoxiei în Duminica Ortodoxiei, sau cum prăznuiesc ei pe Sf. Grigorie Palamas și învățătura corectă contra ereziei Filioque și despre energiile necreate, învățătură care este adăugată de Sinodul de la Constantinopol din 1351, Sfânt Sinod care a proslăvit învățătura isihastă și a anathematizat pe cea romano-catolică, scolastică, eretică, anti-Trinitară (prin Filioque)? Dar poate tocmai de aceea s-au lăsat așa de ușor păcăliți, pentru că la români nici în acea vreme se pare că nu se rostea (iar motivele rămân, în continuare, o enigmă până nu se va apleca să le studieze un cunoscător de manuscrise, limbi vechi și paleografie; editorul Sinodokonului, Jean Gouillard, face o istorie a receptării Rânduielii, însă nu am avut acces la această carte, iar cel mai interesant și cuprinzător text despre această problemă pe care l-am găsit deocamdată este cel din Triodul Explicat, minunata carte a ieromonahului Macarie Simonopetritul, subcapitolul «Duminica Ortodoxiei», pp. 325-329). Acest pericol este valabil și astăzi, când, deși beneficiem de traduceri ale rânduielii corecte, ba chiar de o ediție critică a textului grecesc, mulți se codesc să o pună în aplicare, de parcă pentru lucrurile bune, rânduite de Sinoadele Ortodoxe din vechime și de marii sfinți pe care îi lăudăm în slujbe (ba chiar lăudăm, printr-un praznic, cel al Duminicii Ortodoxiei, însăși instituirea rostirii Sinodikonului!) ar avea nevoie de binecuvântarea specială a cuiva. Dar chiar și așa, Pastorala de anul acesta a Sf. Sinod BOR vorbește despre rostirea anathemelor din Sinodikon în Duminica Ortodoxiei ca despre ceva firesc. Deci, rostirea acetor anatheme, are și un pronunțat scop apotropaic sau profilactic, conștientizând dogmatic și eclesiologic clerul și poporul. Repet insistând: oare s-ar fi produs Uniația în Transilvania sau în alte locuri dacă s-ar fi făcut în fiecare Duminică a Ortodoxiei Rânduiala Sinodikonului? Oare nu ar fi binevenită reintroduceea ei tocmai în acest vremuri de confuzie spirituală, sincretism, relativism, umanism, neopăgânism, gnosticism și lipsă de conștiință și discernământ dogmatic și eclesiologic chiar pe la cei mai instruiți?

Din păcate, când vine vorba de a face lucruri împotriva Sf. Părinți și canoane ale Sinoadelor Ecumenice adesea, în neputința noastră, nu mai simțim nevoia de astfel de binecuvântări sinodale speciale (eu am văzut că unii fac și fără așa ceva, fără frică, și fără a fi pedepsiți, deși sunt lucruri profund anti-canonice și anti-patristice). Oricum, ar fi minunat ca lucrurile să se lămurească deplin și la noi, și prin introducerea Rânduielii în Triod sau Molitfelnic, pentru ca orice umbră de reținere să dispară.

Desigur, așa cum am mai semnalat pe acest blog, adaosul eretic Filioque a fost condamnat și de un sinod la care a participat și a parafat și Papa de la Roma prin trimișii săi, Sfânt Sinod care s-a numit pe sine în mod explicit ecumenic (vezi canonanele sale 1 și 2), Sinodul al VIII-lea ecumenic, cel de la 879 de la Constantinopol (care, deci, a avut loc deja acum aproape 1150 de ani). Ca importanță a deciziilor dogmatice (inclusiv anti-Filioque etc), acest sinod a fost cel pe baza căruia s-a încheiat schisma dintre Roma și Constantinopol generată de această erezie în secolul al IX-lea (așa numita schismă fotiană, după numele celui care a scos prima dată din diptice, adică a rupt comuniunea cu Papii proaspăt căzuți în erezie) s-a făcut, mai apoi, așa zisa Mare Schismă de la 1054 (spunem „așa zisa” pentru că s-a dovedit a nu fi o simplă schismă, ci aruncare în afara Bisercii a papismului eretic și a celor carei îi urmează și i se supun), pentru că Papii ulteriori s-au dezis de el, căzând în erezia Filioque, pe care, înainte cu căteva zeci de ani de momentul 1054, au și legiferat-o ca obligatorie în jurisdicția Romei. Nu au lipsit nici Biserici și sinoade locale apusene care să se fi opus, precum Anglia Ortodoxă (Biserica Ortodoxă a Angliei, care a rămas în comuniune cu Patriarhiile Orientale după 1054, din simplul motiv că anathema din 1054 era pusă pe erezii și cei care cugetă acele erezii împreună cu papalitatea, ori episcopii, regii și creștinii din Anglia nu primeau acele erezii!), însă la cererea Papei, au fost invadați imediat de Wilhelm Cuceritorul și aduși la ascultarea de ereticeasca papalitate.

Revenind la problema unitate învățătură dogmatică – cult liturgic (viață mistagogică), într-o carte de istorie scrisă de catolici și publicată și în limba română în traducere, se spune că unii dintre uniți prăznuiesc încă Duminica Sf. Grigorie Palamas. Mare este ipocrizia când nu mai contează nici dogmele Adevărului, ci doar lățirea jurisdicției papiste, rănită de jumătatea de Europă sătulă de ereziile și abuzurile papale și proaspăt plecată la Protestantism (adică dintr-o erezie într-alta)…

Pentru cei care nu înțeleg bine ce este anathema pronunțată sinodal și liturgic de Biserică (mai întâi sinodal, apoi liturgic – deși sinoadele trebuie ele însele să fie extensii ale Liturghiei, fiind ținute chiar în biserici mai încăpătoare -, apoi extinsă în fiecare Duminică a Ortodoxiei la toate catedralele episcopale [în primul rând episcopul este cel care trebuie să dea exemplu și să fie dreptar al crediței; nu este de ajuns că el să rosteasca la hirotonie mărturisirea de credință și să dea anathemei, alături de sinoadele din vechime, ereziile și începătorii acelor erezii, ci el trebuie să și înnoiască anual rostirea anathemelor, împreună cu tot poporul pentru a-și arăta curășia credinței și a o propovădui și popoarelor] și bisericile), vă rugăm să citiți și cele spuse de Sf. Ignatie Briancianinov despre doctoria duhovnicească a rostirii anathemelor în Duminica Ortodoxiei și acest articol-problematizare. Întrucât la noi așa ceva se vede absolut rar în parohii și mănăstiri, iar la catedrale, oficial, nu se face niciunde, ni se pare interesant să punem înainte inimilor voastre înregistrarea de anul acesta a acestei rânduieli, așa cum s-a făcut în catedrala unei Mitropolii învecinate cu cea a Athenei, cea de Pireu.

PS: până la alte informații aduse de studiile critice serioase dedicate acestui subiect (subloniez faptul că cele publicate pe acest site sunt la limita dintre eseu și studiu), sper să reușim să publicăm într-o viitoare postare cele câteva pagini ale ierom. Macarie Simonopetritul.

Post cu folos!

M.M.

……………………………

Printre cei daţi anatemei: papa Benedict al 16-lea, rabinii, musulmanii, iehoviştii şi … ECUMENIŞTII!!!

Mitropolitul Serafim de Pireu, în cadrul Dumnezeieştii Liturghii praznicale din Duminica Ortodoxiei din acest an (2012), a anatematizat printre alţi eretici vechi pe ereticii monofiziţi, monoteliţi şi monergişti, pe Dioscor şi Sever, pe Varlaam şi Achindin, dar şi pe papa Benedict al 16-lea şi pe cei ce se împărtăşesc cu el, pe Martin Luther, Calvin, Zwingli şi regele Henric al VIII-lea şi toate ramurile protestantismului, pe rabinii iudaismului şi pe musulmanii care hulesc Sfânta Treime, ca şi pe membrii societăţii anonime “Turnul de veghere” – martorii lui Iehova, pe cei care nu primesc Sfintele Sinoade a toată lumea – al IV-lea, al V-lea, al VI-lea şi al VII-lea, şi în cele din urmă pe cei care predică şi învaţă panerezia ecumenismului sincretist – inter-creştin şi inter-religios.

Peiraios-protoselido

ÎN CONTINUARE, TRANSCRIPTUL FILMULUI:

ANATEMATISMELE MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU

ÎN DUMINICA ORTODOXIEI – 2012

– TRANSCRIPTUL ÎNREGISTRĂRII VIDEO –

 

        „Lui Arie, întâiul luptător împotriva lui Dumnezeu şi începătorul eresurilor, anatema!

          Lui Petru Gnafevs, celui fără de minte, care zice „Sfinte fără de moarte, Cel Ce Te-ai răstignit pentru noi…”, anatema!

          Lui Macedonie, necredinciosul şi pnevmatomahul şi lui Nestorie, prigonitorul de Dumnezeu, care a spus că Sfânta Treime a pătimit, precum şi necredinciosului şi nebunului Valentin, anatema!

          Nebunilor Pavel de Samosata şi Teodot, şi celor de un gând cu el, şi celuilalt Nestorie, anatema!

          Lui Petru, înfricoşătorul eretic, care a fost numit şi Lykopetru, [adică lupul-Petru], lui Eutihie şi Savelie rău-cugetătorilor, anatema!

          Lui Iacov Armeanul – Zanzalo, lui Dioscor, Patriarhul Alexandriei şi lui Sever, Patriarhul Antiohiei, necredincioşilor, împreună şi lui Serghie, Pavel şi Pir, cei de un gând cu ei, împreună şi lui Serghie, ucenicul lui Lykopetru, anatema!

          Tuturor eutihienilor şi monoteliţilor şi iacobiţilor şi tuturor ereticilor, anatema!

          Lui Varlaam şi lui Anchindin, precum şi adepţilor şi urmaşilor lor, anatema!

          Lui Benedict al XVI-lea, decăzutului ereziarh, care  – potrivit Canoanelor – nu este papă şi patriarh al Romei celei vechi şi celor care se împărtăşesc cu el, anatema!

          Lui Martin Luther, lui Jean Calvin, lui Ulrich Zwingli, şi lui Henric al VIII – lea, necredinciosului rege, şi celor care s-au adunat împreună cu ei, ramificaţiilor eretice ale protestantismului, anatema!

          Celor care neagă şi hulesc Preasfânta, Cea de-o-fiinţă, Nedespărţita şi de Viaţă-Făcătoare Treime, rabinilor iudaismului, musulmanilor şi membrilor Societăţii anonime de broşuri „Turnul de veghere” a Martorilor lui Iehova, anatema!

          Celor care resping Sfintele Sinoade Ecumenice al IV – lea, al V – lea, al VI – lea şi al VII – lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monergiştilor, anatema!

          Celor care predică şi învaţă pan-erezia ecumenismului sincretist – inter-creştin şi inter-religios, anatema!”

Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfântul Marcu al Efesului”

SURSA: http://acvila30.wordpress.com/2012/03/12/video-cu-anatemele-mitropolitului-serafim-de-pireu-printre-cei-dati-anatemei-papa-benedict-al-16-lea-rabinii-musulmanii-iehovistii-si-ecumenistii-duminica-ortodoxiei-2012-δ/

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s